Navigation Menu+

Privacy beleid


Uw persoonsgegevens en privacy bij M4care B.V.

1. Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens.  Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Als (geregistreerde) klanten van M4care B.V. geeft u toestemming om uw persoons- en/of verkeersdata op te laten nemen in een geautomatiseerd bestand. De persoons- en/of verkeersdata worden met inachtneming van de Nederlandse geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd.

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor financieel afhandelen van de behandeling.

 

2. De plichten van de praktijk            
M4care B.V. is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

– Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • Voor zorgverlening;
 • Het kunnen voldoen aan de geldende wettelijke verplichtingen
 • Voor doelmatig beheer en beleid;
 • Voor facturatie

– Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan M4Care B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • BSN-nummer;
 • Geboortedatum;
 • Nationaliteit;

– Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

– U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden middels deze privacyverklaring als onderdeel van de behandelovereenkomst.

– Alle medewerkers van M4care B.V. hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens en hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring getekend.

– Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

– Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

 

3. Bewaartermijn
M4care B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar vanaf de 18e verjaardag van het kind

.

4. Uw rechten als betrokkene
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie en/of aanvulling van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

5. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van M4care B.V. hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld met de huisarts).

 

6. Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens M4care B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

7. Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw behandelaar hierover graag met u in gesprek.

Indien u verdere vragen heeft dan verwijzen wij u graag naar onze AVG functionaris binnen M4care B.V. te weten mw. M. Hollmann.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Voor onze klachtenprocedure verwijzen wij naar de behandelovereenkomst.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

8. Contactgegevens

M4Care B.V.
Smitsweg 74
3222 AJ Hellevoetsluis
0181 – 745074