Navigation Menu+

Zorgaanbod

Diagnostiek

Intelligentieonderzoek

Bij een intelligentieonderzoek, ook wel IQ- test genoemd, wordt gekeken naar de verstandelijke vermogens van een kind. Ook worden de sterke en zwakke punten zijn van een kind duidelijk. Natuurlijk is de test een momentopname en het zegt iets over de situatie van nu, maar er kunnen wel degelijk conclusies aan worden verbonden die het kind in de praktijk direct kunnen helpen met de dingen die hij lastig vindt. Met een testuitslag is het mogelijk gerichte adviezen te geven over de intellectuele mogelijkheden van een kind.

Volledig psychodiagnostisch onderzoek

Binnen het psychodiagnostisch onderzoek vindt er een uitgebreide testafname plaats om hulpvragen te beantwoorden van de ouders over hun kind, of van de school over hun leerling. Het doel is een verklaring te geven voor problemen bij het leren, het gedrag en/of de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook kan het onderzoek inzicht geven in het algemeen persoonlijk functioneren. Middels verschillende onderzoeken kan er iets gezegd worden over een intelligentieniveau, een sterkte-zwakte-profiel, de persoonlijke leerstijl, een beeld van de sociaal-emotionele en psychologische ontwikkeling. Afhankelijk van de hulpvraag en op basis van een eerste screening wordt bekeken welke onderdelen ingezet worden. Uit de bevindingen volgen conclusie, eventuele diagnose, adviezen en behandelingsmogelijkheden. Ook kan een onderzoek de belevings-wereld van een kind verkennen, kijken welke opvoedingsvorm het beste past en waar verborgen problemen liggen. Zo geeft het uitgangspunten voor behandeling, opvoeding, onderwijs en ontwikkeling.

Bij de diagnostiek wordt gebruik gemaakt van, bij voorkeur, wetenschappelijke getoetste testmaterialen in combinatie met huidige theorieën en inzichten over leer-, gedrags- en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Behandeling

Individuele behandeling

waaronder bijvoorbeeld:

– BrainBlocks

– Brain Game Brian

– EMDR

– Emotieregulatie Training (EuREKA) – eventueel ook in groepsverband.

– Bedwing je dwang (CGT programma)

Bedwing je dwang is een individuele cognitief-gedragstherapeutische behandeling voor kinderen en jonge-ren van ongeveer 8 tot ongeveer 18 jaar met een dwangstoornis. Bedwing je dwang is gericht op het stoppen van dwangrituelen en het veranderen van cognities door middel van blootstelling, responsepreventie en cognitieve therapie. De behandeling duurt gemiddeld drie tot vier maanden met wekelijkse sessies van een uur.

– Je bibbers de baas

‘Je bibbers de baas’ heeft als doel het verminderen faalangst bij kinderen (ongeveer 9-12 jaar) uit de bovenbouw van het basisonderwijs, door hen te leren omgaan met hun angst. Hiervoor worden verschillende vaardigheden aangeleerd, zodat het kind kan kiezen welke het beste bij hem past. Door ouders en leerkrachten mee te nemen in dit leer- en veranderproces neemt de effectiviteit van de interventie toe.

– Pak aan

Het doel van Pak aan is om depressieve klachten te verminderen bij kinderen van 9 tot 13 jaar. Pak aan richt zich op het versterken van positieve gevoelens en het verhogen van het aantal plezierige activiteiten. Daarnaast leren kinderen omgaan met alledaagse problemen en het verband te leggen tussen hun gedachten, gevoelens en gedrag.

– Denk goed, voel je goed

 

Begeleiding

Gezinscaoching

Soms is ‘praten over’ niet voldoende of niet de manier voor een gezin om nieuwe vaardigheden te leren. Gezinscoaching kan dan een uitkomst bieden. Een hulpverlener van M4care gaat met het gezin aan de slag op de plek waar de uitdaging zich voordoet. Het is er op gericht gedrag van verschillende gezinsleden te veranderen met als doel de problemen binnen het gezin te verminderen. Binnen de praktisch pedagogische ondersteuning wordt veel gewerkt met voorbeeldgedrag en het uitproberen van allerlei oplossingen.

Brussen ondersteuning

Wanneer een broer of zus van een kind het anders doet, kan dit ingewikkeld zijn voor dit kind. Soms betekent dit namelijk dat dit kind zich (overmatig) aan moet passen, minder aandacht krijgt of altijd de verstandigste moet zijn. Soms wordt ook gezien dat deze kinderen gedragsproblemen gaan ontwikkelen om ook aandacht te krijgen. In de brussenondersteuning die M4care biedt, is er aandacht voor al deze aspecten. Dit kan individueel, met het gehele gezin of in lotgenotenbijeenkomsten.

Grootouders

Grootouders hebben vaak een rol op afstand, maar dat wil niet zeggen dat de zorgen over hun kleinkind daarom minder zijn. Een kind opvoeden dat het anders doet dan een gemiddeld kind vraagt veel energie en aanpassing voor ouders maar ook de rol van grootouders is vaak anders. Steun vanuit de familie is vaak zeer gewenst. Soms is de steun er niet of juist wel, maar niet helpend. Ouders met een kind dat het anders doet, dan betekent dat grootouders met een kleinkind dat het anders doet. Dit wordt vaak over het hoofd gezien. Waar het ouders niet lukt om hierover met hun ouders in gesprek te gaan dan biedt M4care hier ondersteuning. Dit kan zijn om als expert uit te leggen wat een problematiek voor hun kleinkind maar ook hun kinderen en mogelijk andere kleinkinderen betekent of om praktische adviezen en tips te geven.

Netwerk

Ondersteuning en begrip uit de omgeving is belangrijk voor een gezin; om het vol te houden, om het af en toe uit handen te kunnen geven of voor een luisterend oor. M4care is er van overtuigd dat gezinnen met een steunend netwerk een minder (intensief) beroep doen op professionele hulpverlening. Om duurzame hulp neer te zetten hecht M4care dus belang aan het inschakelen en in beweging krijgen van het netwerk van een gezin (eigen kracht conferenties). Dit kan een familiair maar ook professioneel netwerk (zoals bijvoorbeeld de school of sportclub) zijn. Soms is mobiliseren voldoende, andere keren moet er meer geïnvesteerd worden om het netwerk ook helpend te laten zijn voor een gezin. M4care organiseert deze netwerkbijeenkomsten mèt het gezin zodat zij deze netwerkbijeenkomsten voort kunnen zetten wanneer de hulpverlening is afgesloten.

Trainingen

Oudertrainingen

Oudertrainingen zijn intensieve en gestructureerde vormen van opvoedingsondersteuning. Oudertrainingen zijn omvatten meerdere bijeenkomsten. M4care biedt oudertrainingen aan ouders wiens kinderen een soortgelijke aanpak vragen, bijvoorbeeld kinderen met (een vorm van) Autisme of ADHD. Oudertraining dragen bij aan het verminderen van gedragsproblemen bij de kinderen, met name bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Tijdens de training wordt kennis overgedragen, vaardigheden en technieken aangeleerd en een plan opgesteld om de geleerde vaardigheden en technieken ook thuis toe te passen. Naast het aanleren van opvoedvaardigheden en technieken, biedt een training ouders ook inhoudelijke kennis over de werking van de technieken.

Oudertrainingen:

– Oudertraining bij kinderen met (een vorm van) Autisme

– Oudertraining bij kinderen met ADHD

– Oudertraining “Minder boos en opstandig”

– Opvoedingscursus kinderen 4 t/m 12 jaar

Lotgenotenbijeenkomsten met thema/ problematiek

Voor ouders zonder helpend netwerk of ouders die het fijn vinden om met lotgenoten te praten, organiseert M4care lotgenotenbijeenkomsten. Deze kunnen vrij ingevuld worden of plaatsvinden op basis van een thema of problematiek. Het gaat dan om psycho-educatie die los staat van de individuele verhalen van de deelnemende ouders.

Verschillende thema’s:

– Omgaan met agressie

– Kinderen en seksualiteit

– Kinderen en verlies

– Kinderen en spel

Voor het onderwijs: Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Deze tweedaagse training biedt leerkrachten of andere onderwijsprofessional kennis en handvatten om getraumatiseerde kinderen te ondersteunen.

Maarten komt vaak in conflict met klasgenoten en kan dan heftig reageren. Als zijn leerkracht de ruzies met hem nabespreekt, ziet Maarten zijn eigen aandeel in het conflict niet. Maarten is tien jaar en wordt sinds groep 2 stelselmatig gepest.

Ellen, een zevenjarig meisje, woont bij haar moeder en stiefvader. Haar ouders zijn gescheiden toen zij bijna twee jaar was. Gedurende deze eerste jaren was Ellen getuige van huiselijk geweld tussen haar ouders. Nu is er veel onenigheid over de bezoekregeling. In de klas komt Ellen nauwelijks tot zelfstandig werken. Ze lijkt te onrustig en chaotisch. Het liefst blijft ze in de buurt van de leerkracht, zelfs in de pauzes.

We staan er niet bij stil, maar de invloed van een trauma op de ontwikkeling en het gedrag van een kind is groot. In iedere klas zitten wel een paar kinderen die in hun leven al een opeenstapeling van stressvolle gebeurtenissen hebben meegemaakt. Deze gebeurtenissen zijn heel divers, bijvoorbeeld het meemaken van een vechtscheiding, gepest worden, armoede, (huiselijk) geweld, verwaarlozing of het slachtoffer zijn van geestelijke of lichamelijke mishandeling. Daarnaast kan ook gedacht worden aan kinderen die zijn gevlucht uit een oorlogsgebied. Dergelijke gebeurtenissen kunnen kinderen ernstig beschadigen.

Deze opleiding gaat over lesgeven aan kinderen zoals Maarten en Ellen. Kinderen die in de klas onderpresteren, veel aandacht vragen of zich juist terugtrekken. Het zijn leerlingen waar je moeite mee hebt, die bezorgdheid, machteloosheid of irritatie oproepen.

School kan voor getraumatiseerde kinderen een plek zijn waar ze zich veilig voelen en waar ze vertrouwen in zichzelf en anderen ontwikkelen. De training bied je inzicht hoe traumasensitief lesgeven kan bijdragen aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en bied handvatten. Hiermee maak je als leerkracht een groot verschil in het leven van getraumatiseerde kinderen, terwijl je daarnaast zelf minder snel uitgeput raakt. Lees meer…

 

Coaching professionals

Naast de zorg die M4care biedt aan kinderen en hun gezinnen willen wij ook een rol innemen in het coachen van professionals, leerkrachten, begeleiders op sportclubs en vrijwilligers. De praktische coaching kan gekoppeld zijn aan een kind en zijn specifieke en individuele problematiek of gericht op problematieken.

Praktische coaching gekoppeld aan een kind

M4care staat voor het betrekken van het gehele netwerk bij de behandeling van een kind en/of gezin. Wanneer een kind naar school of een club gaat zijn daar ook volwassenen betrokken bij het kind. Vaak hebben ook deze professionals behoefte aan handvatten en begeleiding in de omgang met dit kind. En ook het kind heeft er baat bij wanneer een passende aanpak op verschillende gebieden wordt toegepast.

Training/ coaching op problematiek en informatiebijeenkomsten

Wanneer er behoefte is aan training of coaching gericht op een problematiek of stoornis, los van een kind, heeft M4care daar een cursusaanbod in teamverband voor. Daarnaast organiseren wij laagdrempelige informatieochtenden waar iedereen welkom is die graag meer wil weten over een bepaalde problematiek of stoornis. Tijdens deze informatieochtenden wordt de gelegenheid geboden casussen in te brengen, deze worden op een later moment of wanneer mogelijk op dat moment besproken.