Navigation Menu+

Algemene voorwaarden

         Algemene voorwaarden M4care B.V. Psychologenpraktijk voor Kind & Gezin

Artikel 1              Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoeks- en behandelovereenkomsten, advies en begeleidingstrajecten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de M4care B.V. (GZ-psychologen, gezinsbegeleiders, orthopedagogen) en de cliënt dan wel de opdrachtgever.
 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Opdrachtgever is de gezaghebbende ouder(s) (inclusief gescheiden ouders) van jongeren tot 16 jaar.

Artikel 2              Opdrachten

 • Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de aanmelding of behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst geeft de inhoud van de overeenkomst weer.
 • Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.

Artikel 3              Behandeltrajecten en vergoedingen

 • M4care B.V. beoordeelt bij aanmelding of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door Gemeente. Per 01-01-2015 valt de Generalistische Basis GGZ voor kinderen onder de 18 jaar onder de verantwoordelijkheid van de Gemeente waar u woont.
 • Behandelingen vinden plaats in de praktijkruimten van M4care B.V.
 • Voor zorg en behandelingen ( particuliere zorg) die niet kan worden vergoed door Gemeente geldt een uurtarief van € 95,00 per uur. Bij het overeenkomen van het behandelplan verstrekt M4care B.V. een raming van de kosten (uren) aan opdrachtgever.

 

Artikel 4              Afzeggen van afspraken

 • Overeengekomen afspraken (consult) kunnen kosteloos worden verplaatst indien dit uiterlijk 24 uur voor de gemaakt afspraak telefonisch gemeld is bij M4care B.V.
 • Om het aantal niet-nagekomen afspraken terug te dringen hanteren wij hiervoor een wegblijftarief (€ 47,50) per gereserveerde tijd.

 

Artikel 5              Facturatie en betaling

 • Behandeltrajecten vallende binnen de acceptatievoorwaarden van Gemeente worden na afsluiting door M4care B.V. direct in rekening gebracht bij de Gemeente.
 • Behandeltrajecten niet vallende binnen de acceptatievoorwaarden van Gemeente (particuliere zorg) worden door M4care B.V. bij cliënt in rekening gebracht. Betaling van de factuur dient binnen 21 dagen plaats te vinden.
 • Indien opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot het betalingstermijn van 21 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In deze gevallen is opdrachtgever verantwoordelijk voor betaling van alle incassokosten.

 

Artikel 6              Vertrouwelijkheid cliëntgegevens

 • Alle informatie voortvloeiende uit behandeltrajecten valt onder het beroepsgeheim van de behandelaar, die werkt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
 • Bij een noodzakelijk externe overlegstructuur buiten M4care B.V. zal eerst toestemming van ouders en kind (indien ouder dan 12 jaar) worden gevraagd.
 • M4care B.V. bouwt zowel een papieren- als ook een digitaal dossier op in de loop van een behandeling. Het (vertrouwelijke) dossier is eigendom van M4care B.V. en dient te worden bewaard voor een periode van 20 jaar vanaf de 18e verjaardag van het kind.

 

Artikel 7              Kwaliteitsbeheer & klachtenregeling

 • M4care B.V. werkt conform de WTZI kwaliteitscriteria- en condities voortkomende uit de gestelde eisen van de beroepsvereniging voor Psychologen en Orthopedagogen : NIP en NVO.
 • M4care B.V. beschikt over een klachtenprocedure, bij onderling niet oplosbare geschillen kan een beroep worden gedaan op het klachtenprotocol van de beroepsvereniging.
 • Klachten dienen schriftelijk aan M4care B.V. te worden bevestigd. Een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting.

 

Artikel 8              Toepasselijk recht

 • Op elke overeenkomst tussen M4care B.V. en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 • Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
 • Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst-opdracht.

Ga hier naar de privacy beleid.

Onze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 29-07-2015.