Navigation Menu+

Goede zorg voor alle kinderen

 

 Meldcode

Sinds 1 juli 2013 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. De wet stelt het gebruik van een meldcode verplicht voor professionals bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De meldcode bestaat uit een stappenplan, waarin staat wat je als professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het is dus een handelingsprotocol. Doel van de wet is niet het melden, maar hulp op gang krijgen.

Het stappenplan

De meldcode beschrijft in vijf stappen wat de professional kan doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling.

Stap 0 Basishouding.
Stap 1 Signalen in kaart brengen.
Stap 2 Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling).
Stap 3 In gesprek gaan met de betrokkenen.
Stap 4 Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Heb ik op basis van stap 1 t/m 3 een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling? Heb ik een vermoeden van acute of structurele onveiligheid?
Stap 5 Neem 2 beslissingen:
Is melden noodzakelijk?
Melden is noodzakelijk als er sprake is van acute of structurele onveiligheid.
Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk? Hulp verlenen is mogelijk als:

  • De professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of te organiseren.
  • De betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp.
  • De hulp leidt tot duurzame veiligheid.

Indien hulp verlenen op basis van één van deze punten niet mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode